Porta Aperta - Cover

C2 Mastery

LanguageCert International ESOL C2:

•    Stiču se dva zasebna sertifikata: za pisani i za govorni dio  
•    Oba ispita se mogu polagati zajedno ili nezavisno jedan od drugog

Pisani test:

•    Papirni/kompjuterski u autorizovanim ispitnim centrima ili sa administratorom na daljinu u realnom vremenu
•    Trajanje 3 sata 10 minuta

Govorni test:

•    Uživo ili onlajn sa sagovornikom 
•    Trajanje 17 minuta

Na nivou C2, kandidat je u stanju da:

•    komunicira spontano, tečno i precizno u gotovo svakoj situaciji
•    razumije gotovo sve što čuje ili pročita
•    sumira i koherentno parafrazira argumente i iskaze
•    razlikuje suptilnije nijanse značenja u složenim situacijama

Kandidati na nivou C2 su savladali engleski jezik na izuzetnom nivou i posjeduju jezičke vještine potrebne za rad na višem profesionalnom nivou ili za studiranje u visokom akademskom okruženju (npr. master ili doktorat).