Porta Aperta - Cover

C1 Expert

LanguageCert International ESOL C1:

•    Stiču se dva zasebna sertifikata: za pisani i za govorni dio  
•    Oba ispita se mogu polagati zajedno ili nezavisno jedan od drugog

Pisani test:

•    Papirni/kompjuterski u autorizovanim ispitnim centrima ili sa administratorom na daljinu u realnom vremenu
•    Trajanje 3 sata 10 minuta

Govorni dio: 

•    Uživo ili onlajn sa sagovornikom 
•    Trajanje 15 minuta

Na nivou C1, kandidat je u stanju:

•    da koristi jezik tečno i spontano
•    da se uključi u razgovor na jasan i efikasan način
•    da proizvodi dobro strukturiran, detaljan tekst o složenim temama
•    da razumije dugačke, zahtjevne tekstove i prepoznaje implicitna značenja 
•    da komunicira u društvenim, akademskim i profesionalnim ambijentima u zemljama engleskog govornog područja

Kandidati na nivou C1 posjeduju jezičke vještine koje većina poslodavaca traži za zaposlene sa visokim nivoom engleskog jezika.