Porta Aperta - Cover

B2 Communicator

LanguageCert International ESOL B2:

Stiču se dva zasebna sertifikata: za pisani i za govorni dio  
Oba ispita se mogu polagati zajedno ili nezavisno jedan od drugog

Pisani test:

Papirni/kompjuterski u autorizovanim ispitnim centrima ili sa administratorom na daljinu u realnom vremenu
Trajanje 2 sata 40 minuta

Govorni test:

Uživo ili onlajn sa sagovornikom 
Trajanje 13 minuta

Na nivou B2, kandidat je u stanju da: 

detaljno komunicira, putuje, živi i radi samostalno u zemlji engleskog govornog područja
spontano komunicira sa određenim stepenom tečnosti bez mnogo opterećenja ni za jednu stranu 
prati vijesti, TV i radio kanale 
pisati mejlove, tekstove, pisma, izvještaje, priče, itd.