Porta Aperta - Cover

A2 Access

LanguageCert International ESOL A2 Access

Pisani (slušanje, čitanje, pisanje) i usmeni test (govorni dio) engleskog jezika, usklađen sa nivoom A2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike*. Ispiti se polažu preko naše globalne mreže ispitnih centara ili onlajn.

LanguageCert International ESOL A2:

•    Stiču se dva zasebna sertifikata: za pisani i za govorni dio   
•    Oba ispita se mogu polagati zajedno ili nezavisno jedan od drugog

Pisani test: 

•    Papirni/kompjuterski u autorizovanim ispitnim centrima ili sa administratorom na daljinu u realnom vremenu
•    Trajanje 1 sat 40 minuta

Govorni test: 

•    Uživo ili onlajn sa ispitivačem 
•    Trajanje 9 minuta

Na nivou A2, kandidat je u stanju da:

•    svakodnevni jezik i izraze koji se odnose na lične i porodične informacije, kupovinu, lokalnu geografiju, posao, itd.