Porta Aperta - Cover

A1 Preliminary

LanguageCert International ESOL A1 Preliminary

Pisani (slušanje, čitanje, pisanje) i usmeni test (govorni dio) engleskog jezika, usklađen sa nivoom A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike*. Ispiti se polažu preko naše globalne mreže ispitnih centara.


LanguageCert International ESOL A1:

•    Stiču se dva zasebna sertifikata: za pisani i za govorni dio  
•    Oba ispita se mogu polagati zajedno ili nezavisno jedan od drugog


Pisani test:

•    Klasični papirni ili kompjuterski 

•    Trajanje 1 sat 40 minuta


Govorni test:

•    Uživo 

•    Trajanje 6 minuta

Na nivou A1, kandidat je u stanju da:

•    koristi uobičajeni svakodnevni jezik i najosnovnije izraze.

•    komunicira na osnovnom nivou.